+420 725 841 086
booking@itravex.cz
+420 725 841 086
booking@itravex.cz
0

Камера хранения EASY LOCKERS PRAGUE

Продолжительность: 1 час
Дни проведения:
Ежедневно
1 чел.
0.95€

Что?


Камера хранения "EASY LOCKERS PRAGUE"
LUGGAGE STORAGE "EASY LOCKERS PRAGUE"

Где?


CELETNÁ 25, PRAGUE Смотреть на карте

Когда?


Every day: 9:00 -19:00
Tel.: +420 775 781 981


Основная информация по хранениюПравила Хранения багажа

*Вещи или багаж принимаются на хранение в любой упаковке, которая обеспечивает их сохранность и исключает загрязнение вещей других пассажиров и оборудования камер.
*На хранение не принимаются взрывчатые, огнеопасные, отравляющие вещества, скоропортящиеся продукты, предметы вооружения, деньги, документы, драгоценности. *Масса одного места багажа не должна превышать 30 кг, при этом его габариты ограничены параметрами 30×50×70 см.
*Стоимость хранения одного места рассчитывается за один астрономический час и равна 1 евро. Багаж размером ХХL (более чем 25×40×60cm) - 2 евро за час.
*После сдачи багажа владельцу выдается квитанция.
При получении багажа данная квитанция должна быть сдана работнику камеры хранения.
*Если владелец забирает багаж позже указанного в квитанции времени, то доплачивает стоимость хранения по установленному тарифу.
*При утере квитанции багаж выдается по письменному заявлению владельца при обязательном присутствии свидетелей или сотрудников полиции.
*Владелец обязан иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и доказать принадлежность ему вещей.
*Вещи, не полученные владельцем в течение 1 месяцев со дня их принятия на хранение, считаются невостребованными и оформляются в установленном порядке.
*Багаж принимается и выдается только в указанные часы работы.


Storage rules

*Belongings or luggage are accepted for storage in any package that ensures its safety and excludes the contamination of other luggage or belonging of other passengers and camera equipment.
*Storage does not accept explosive, flammable, poisonous substances, perishable products, armament, money, documents, jewelry.
*The weight of one piece of baggage should not exceed 30 kg, while its dimensions are limited to 30 × 50 × 70 cm.
*The cost of storing one place is 1 euro per hour. Baggage size XXL (more than 25×40×60 cm) 2 euros per hour.
*After the luggage is delivered, the owner receives a receipt. When you receive the baggage, this receipt must be presented to the employee of the storage room.
*If the owner picks up the luggage after the time specified in the receipt, he pays the cost of storage at the established tariff.
*In case if the receipt is lost the baggage is issued by a written request of the owner with the obligatory presence of witnesses or police officers.
*The owner should have carry identification documents with him and prove his belongings.
*Things not received by the owner within 1 months from the date of their acceptance for safekeeping are considered unclaimed and processed in accordance with the established procedure.
*Baggage is accepted and issued only at specified opening hours.


Pravidla úschovny zavazadel
*Do úschovny přijímáme věci nebo zavazadla v obalu, který zajišťuje jejich bezpečnost a vylučuje znečištění věcí osob a vybavení úschovny.
*Do úschovny zavazadel nepřijímáme trhaviny, hořlaviny, jedy, produkty podléhající zkáze, zbraně, peníze, dokumenty, šperky.
*Hmotnost jednoho kusu zavazadla nesmí přesáhnout 30 kg, maximální rozměry 30 × 50 × 70 cm.
*Náklady za úschovu jednoho kusu se počítají za každou započatou hodinu a činí 1 EUR. Velikost zavazadla XXL (více než 25×40×60cm) - 2 EUR za hodinu.
*Dokladem o převzetí zavazadla do úschovny je vystavený úschovní lístek.
*Zaměstnanec v úschovně vám vydá uschovaná zavazadla po předložení úschovního lístku.
*V případě ztráty úschovního lístku vám bude zavazadlo vydáno na písemnou žádost majitele s povinnou přítomností svědků nebo policistů.
*Majitel musí předložit doklad totožnosti a dokázat příslušnost svých věcí.
*Po uplynutí 1 měsíců ode dne přijetí k úschově neodebrané věci budou považovány za nevyžádané a budou zpracované v souladu se stanoveným postupem.
*Zavayadla se odevzdávají pouze ve vypsané pracovní době.

Забронируйте прямо сейчас
Камера хранения EASY LOCKERS PRAGUE
Выберите дату услуги
21.05.2022
Выберите размер группы
???
Итого: 0€ 0Р.
Информация об услуге
Продолжительность:
1 час
Дни проведения:
Ежедневно
Вы можете бесплатно отменить свое бронирование в любой момент, не позднее 24 часов до начала услуги. Это удобная опция на случай, если ваши планы изменятся.
Камера хранения EASY LOCKERS PRAGUE